süpertotobet megabahis betvole betlike trbet
güvenilir casino siteleri
betebet

Отдел РТС RTX bo’limi

Республика топонимика хизмати

   Геодезия ва картография миллий маркази (ГКММ) Республика топонимика хизмати (РТХ) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 16 октябрдаги “Географик объектларнинг номлари соҳасидаги ишлар ҳолатини Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 295-сон қарорининг 5-банди ижросини таъмиинлаш мақсадида ташкил этилди ва ГКММ ДУКнинг таркибий қисми ҳисобланади.

   РТХ ўз зиммасига юклатилган вазифаларни ҳамда ўз функцияларини географик объектларга ном бериш ва уларни қайта номлаш масалалари бўйича республика ҳамда ҳудудий комиссиялар, давлат ҳокимияти, давлат ва хўжалик бошқаруви, жойлардаги давлат ҳокимияти органлари, манфаатдор илмий, ишлаб чиқариш ҳамда ўқув-таълим ташкилотлари, корхоналари ва муассасалари, Ўзбекистон Республикаси “Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси тасарруфидаги корхоналар ҳамда муассасалар билан мустаҳкам ҳакорликда ҳал қилади ва амалга оширади.

Асосий вазифалари ва функциялари

   ГКММ РТХнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг “Географик объектларнинг номлари тўғрисида”ги Қонуни, географик объектларнинг номлари соҳасидаги бошқа қонун ҳужжатлари талабларининг ижро этилишини таъминлаш;

географик объектларнинг Ўзбекистон халқининг тарихий-маданий мероси, маънавий-этник қадриятлари билан боғлиқ номларини сақлаш;

географик объектларнинг номларини турли тиллардан давлат тилига ўтказишнинг услубиётини ва норматив ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқишни ташкил қилиш;

Ўзбекистон Республикаси географик объектларининг номларини давлат рўйхатидан ўтказишни таъминлаш;

географик объектларнинг номлари соҳасида халқаро ҳамкорликни ташкиллаштириш.

 

   Ўз зиммасига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш учун РТХ қуйидаги функцияларни амалга оширади:

географик объектларга ном бериш ва уларни қайта номлаш тўғрисидаги таклифларни белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказиш;

Географик объектларнинг номлари давлат реестрини юритиш;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган географик объектларнинг номларини давлат рўйхатидан ўтказиш;

хорижий мамлакатлар ҳудудида жойлашган ва Ўзбекистон Республикасида фойдаланиладиган географик объектларнинг номларини ҳисобга олиш;

Ўзбекистон Республикаси ва бошқа мамлакатлар ҳудудида жойлашган географик объектларнинг мавжуд номларининг давлат тилида, шунингдек, зарур бўлганда бошқа тилларда ёзилишини нормаллаштириш;

географик объектларнинг мавжуд номларини, уларни ёзиш шаклларини, қўллаш амалиётини ва ҳ.к.ларни аниқлаш ҳамда белгилаш мақсадида  топонимик, этнографик, лингвистик, географик, тарихий, картографик ва бошқа илмий тадқиқотлар ҳамда изланишлар ўтказиш;

географик объектларнинг номлари соҳасида идоравий норматив ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш (географик объектларнинг номларини бир тилдан бошқасига ўтказиш бўйича йўриқномалар, жойни далада топонимик жиҳатдан текшириш бўйича қўлланмалар, географик объектларнинг номларини белгилаш ва ҳ.к.);

географик объектларнинг номларини белгилаш учун зарур бўлган расмий картографик ҳамда маълумотномавий нашрлар, статистик, архивга оид, тарихий ва бошқа манбалар ҳужжатларини, маълумотларини тўплаш, тизимга солиш ҳамда таҳлил қилиш ишларини ўтказиш;

жумладан давлат ва хўжалик бошқаруви органлари билан ҳамкорликда  расмий луғатлар, справочникларни, географик объектларнинг номлари рўйхатларини ишлаб чиқиш ва нашр этиш;

географик объектларнинг номларидан фойдаланиш ва уларни сақлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

географик объектларнинг Географик объектларнинг номлари давлат реестрига киритилган номлари тўғрисидаги ахборотни юридик ва жисмоний шахсларга белгиланган тартибда тақдим этиш;

юридик ва жисмоний шахсларга географик объектларнинг номлари масалалари бўйича маслаҳатлар бериш;

географик объектларнинг номлари соҳасида халқаро ҳамкорлик.

Ташкилий тузилмаси

     РТХ Географик объектларнинг номларини нормаллаштириш бўлими ва Географик объектларнинг номлари давлат реестрини юритиш бўлимидан иборат.

   РТХ “Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси тизимидаги Марказий аэрогеодезия корхонасининг географик объектларнинг номларини нормаллаштириш бўлими ва “Картография” давлат илмий-ишлаб чиқариш корхонасининг географик объектларнинг номларини нормаллаштириш гуруҳи фаолиятига услубий жиҳатдан раҳбарлик қилади.

 

Республиканская топонимическая служба

   Республиканская топонимическая служба (РТС) Национального центра геодезии и картографии (НЦГК) образован во исполнение пункта 5 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по упорядочению положения дел в сфере наименований географических объектов в соответствии с законом Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов” от 16 октября 2012 года №295 и является составной частью ГУП НЦГК.

   РТС решает возложенные на нее задачи и осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с республиканской и территориальными комиссиями по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов, органами государственной власти, государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, заинтересованными научными, производственными, учебными организациями, предприятиями, учреждениями,  подведомственными предприятиями и учреждениями Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан.

Основные задачи и функции

   Основными задачами РТС НЦГК являются:

обеспечение исполнения требований Закона Республики Узбекистан «О наименованиях географических объектов», других актов законодательства в сфере наименований географических объектов;

сохранение наименований географических объектов, связанных с историко-культурным наследием, духовно-этническими ценностями народа Узбекистана;

организация разработки методологии и нормативно-правовых основ передачи наименований географических объектов с различных языков на государственный язык;

обеспечение государственной регистрации наименований географических объектов Республики Узбекистан;

организация международного сотрудничества в сфере наименований географических объектов.

   Для реализации возложенных задач РТС осуществляет следующие функции:

проведение в установленном порядке государственной экспертизы предложений о присвоении наименований и переименовании географических объектов;

ведение Государственного реестра наименований географических объектов;

государственную регистрацию наименований географических объектов, расположенных на территории Республики Узбекистан;

учет наименований географических объектов, расположенных на территории зарубежных стран и используемых в Республике Узбекистан;

нормализацию написания существующих наименований географических объектов, расположенных на территории Республики Узбекистан и других стран, на государственном языке, а также, при необходимости, на других языках;

проведение топонимических, этнографических, лингвистических, географических, исторических, картографических и других научных исследований и изысканий в целях выявления и установления существующих наименований географических объектов, форм их написания, практики применения и т.п.;

разработку проектов ведомственных нормативных актов в сфере наименований географических объектов (инструкций по передаче наименований географических объектов с одного языка на другой, руководств по полевому топонимическому обследованию местности, установлению наименований географических объектов и др.);

проведение сбора, систематизации и анализа документов, данных официальных картографических и справочных изданий, статистических, архивных, исторических и иных источников, необходимых для установления наименований географических объектов;

разработку и издание официальных словарей, справочников, перечней наименований географических объектов, в том числе совместно с органами государственного и хозяйственного управления;

разработку рекомендаций по использованию и сохранению наименований географических объектов;

предоставление в установленном порядке юридическим и физическим лицам информации о наименованиях географических объектов, включенных в Государственный реестр наименований географических объектов;

оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам наименований географических объектов;

международное сотрудничество в сфере наименований географических объектов.

Организационная структура

   РТС состоит из отдела нормализации наименований географических объектов и отдела ведения Государственного реестра наименований географических объектов.

   РТС осуществляет методическое руководство деятельностью отдела нормализации наименований географических объектов Центрального аэрогеодезического предприятия  и группы нормализации наименований географических объектов Государственного научно-производственного предприятия “Картография” системы Госкомземгеодезкадастра.

You missed

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материалларУзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 24 июлдаги «Вазирлар Махкамасининг “Кадастр хужжатларини тайёрлаш буйича давлат хизматлари нархларини белгилашда табацалаштирилган ёндашув тартибини такомиллаштириш тугрисида” 2014 йил 10 июлдаги 186-сон карорига узгартиришлар киритиш тугрисида’ти 623-сон карори ижросини таъминлаш максадида хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги ПК-4270-сон карори талабларига мувофик тайёрланган тарқатма материаллар